2224032370 Ανθ/γου Ρεγκούκου & Αλεξ. Βουλή, Μαρμάρι g.ftoulis1@gmail.com
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
Τεχνικό Γραφείο Φτούλης Γεώργιος & Ποδαρά Ελευθερία
Μηχανολόγος Μηχανικός - Ηλεκτρολογικά - Ναυπηγικά - Πυρασφάλεια - Μαρμάρι Εύβοια

 

Το Τεχνικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την ετήσια συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων σας. 

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.
H συμπλήρωση και υποβολή της  ετήσιας ΕΠΑ είναι υποχρεωτική για κάθε δραστηριότητα, όπου οι εγκαταστάσεις της δύναται να παράγουν απόβλητα. Τονίζεται ότι η πύλη άνοιξε για τη δήλωση των αποβλήτων που παρήχθησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η συμπλήρωση και υποβολή είναι υποχρεωτική ακόμη και αν κατά το δηλωθέν έτος δεν παράχθηκαν απόβλητα και η δήλωση είναι μηδενική.